Cumhuriyetin ilk yıllarında, Adil-i Katip olarak bilinen noterler, 18.1.1972 yılında, 1512 sayılı kanun ile çağdaş noterlik yasası ile bugünkü unvanlarına kavuşmuşlardır. Bu yıllarda çevirmenlik hizmeti veren kişi ve kuruluşların çok az ve sınırlı sayıda olduğundan bu stratejik meslek, maalesef aynı yasa yasayla noterliklerin alelade bir personeli olarak tanımlanmış ve nitelenmiştir. Böylece noterler ve noter katipleri, kişilere niteliklerine bakmaksızın yemin zaptı düzenleyerek keyfiyet yaratmışlardır.Çevirmenlik sektörü, Türkiye devletinin ve vatandaşlarının menfaati düşünülmeden bir belirsizlik içine çekilmiştir. Bu yıllarda noter hakimiyetindeki sözlü, ardıl ve yazılı çevirilerde ve uluslar arası toplantılardaki yanlış ve yetersiz simültane çevirilerde, eksiklik ve hatalar ortaya çıkmış ve skandallar ile artık devletin müdahale ihtiyacı doğmuştur. Ayrıca, AB üyeliği ve görüşmeleri gündemde olan ülkemizde, AB müktesebatlarının çevirileri de büyük önem arz etmiştir. Bu doğrultuda  AB bakanlığı içinde en azından, içinde sektörümüzün adı geçen bir kurum olan “Çevirmenlik Eşgüdüm Daire Başkanlığı” kurulup faaliyete geçmiştir. Bu daire, düzenlediği çevirmenlik sempozyumu ve çalıştaylarıyla sektörümüze ilk defa bir önem verilmeye başlanmıştır. Bu toplantılardan sonra, bir araya gelen Türkiye’nin en tecrübeli, çeviri büroları, çevirmen ve akademisyenleri sektörde Dünya ve Avrupa  standartlarında bir arayış içerine girmişler ve Anadolu’nun 15 bölgesinde örgütlenerek dernekler kurup, sonunda da 2014 yılında nihayet TURÇEF Federasyonu oluşturmuşlardır. TURÇEF-Federasyonun kuruluşu tüm Türkiye’de büyük memnuniyet ile karşılanmış ve Federasyon binlerce üyesi ile çığ gibi büyümüştür. Bunların hepsinin yapamadıklarını son iki yılda büyük azimle ve kurduğu kurulların ekipleri ile TURÇEF Federasyon dernek ve temsilcilikleriyle yapmaya başlamış olup, kazanımları tüm Türkiye’deki çevirmen ve çeviri bürolarına hediye etmiştir. Halen de kurulmaya devam etmektedir. TURÇEF Federasyon, kurulduktan hemen sonra Ankara’daki tüm bakanlıkları ziyaret edip sektör sorunlarını dile getirerek fiilen sektörün tek temsilcisi olduğunu göstermiştir. Bu dönemde, önce TC Başbakanlık 2015 yılı Türkiye’de Çevirmenlik Raporu’nu hazırlanmasına büyük katkılarda bulunmuş ve yazılı takdirname ile ödüllendirilmiştir. Bunun ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meslek Yeterlilik Kanunu (MYK), Çevirmenlik Ulusal Standardı toplantılarının tamamına katılmış ve ulusal çevirmen meslek standardı belgelendirme kurullarında yer almaya hak kazanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Nüfus Vatandaşlık Genel Müdürlüğü gibi yazılı çevirmenliğin yoğun olarak yapıldığı bakanlıklarla toplantılar yapmış, Türkiye’deki tek temsilci olarak kabul görerek, önerileri gündeme alınmıştır.Çalışma Bakanlığındaki çalışma izni işlemlerinde, Bakanlık, TURÇEF Federasyon çevirmen ve çeviri büro veri tabanına link atarak, üyelerimizin yaptığı çevirilerde noter tastiğini aramaktan vazgeçmiştir. TURÇEF Federasyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne diğer bakanlıklarla da aynı istişareleri yapmıştır. Bu toplantılardaki amacımız, tüm Türk çeviri sektörünü temsil eden federasyon üyelerinin ilgili ve resmi kurumlarınca, yazılı çevirilerin noter onaysız olarak kabulünü sağlamaktır. Bunun da tamamına yakınında federasyonumuz başarılı olmuştur. TURÇEF Federasyon, en uzun süreli çalışmalarını ise, Adalet Bakanlığının ilgili noterliklerle ilgili Genel Müdürlük ve Adli Bilirkişi Çevirmenlik Genel Müdürlüğü ile yapmıştır. 2015 yılının Haziran ayından itibaren Adalet Bakanlığı Bilirkişi Çevirmenliğiyle ilgili AB eşleştirme toplantılarına davet edilmiş ve federasyon sorunları ve çözüm önerilerini açıkça, hem sözlü hem de yazılı olarak dile getirmiştir. Bunun sonunda, 20-23 Ocak 2016’da İstanbul’da yapılan ve bilirkişilik yasasının temelini oluşturan yasa hazırlığı toplantılarına davet edilen TURÇEF Federasyon bu toplantılarda hem yönetim hem de hukuk kuruluyla temsil edilmiş, diğer bilirkişilik yapan meslek kuruluşlarıyla, sektörümüzü temsilen aynı masada  çevirmenlik sektörünün sorun ve önerilerini yasal kayıt altına aldırmıştır.TURÇEF Federasyon, son olarak kurulduğundan beri hiçbir çevirmenlik örgütü ile görüşmeyen, istişare yapmayan Noterler Birliğiyle, birkaç kez onların toplantı salonlarında görüşerek, bir ilke imza atmıştır. Ayrıca bu görüşme sonucu, TURÇEF Federasyon, nitelikli çevirmenlerin Noterler Birliğinin uluslar arası toplantısında yaptıkları yazılı, sözlü ve simültane çevirmenlik ile, nitelikli özelliklerinin Noterler Birliğine göstermiş ve büyük takdir toplamıştır. TURÇEF Federasyonumuzun henüz kurulmadığı, 15.01.2012 tarihinde noterlik kanunu ve noterlerin çeviri işlemleriyle ilgili bir yasa hazırlanmış ve bu yasa 11.07.2015 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Bu yönetmelik 01.03.2016 tarihinde ise yürürlüğe girmiştir. Bu yasa hazırlanırken, henüz federasyon kurulmadığından ve İstanbul’daki bir iki kendine münhasır dernek, bihaber olup, müdahil olmadığından, yasa, çevirmenlerin fikri alınmadığından, 01.03.2016’da yürürlüğe girmiştir. Ancak, 2015 tarihinde yasanın yayınlanmasını müteakiben TURÇEF Federasyon, hemen girişimlere başlamış, Adalet Bakanlığının noterliklerle ilgili genel müdürlüğüne yasadaki uygulama aksaklıklarını ve çözüm önerilerini bildiren sözlü toplantılar ile hemen müdahil olmuştur. Bu müdahalemizle ilgili bilgiyi “Noterlik Yeni Uygulamasında Noterlikle İlgili Çeviri Önerileri” olarak haber ve duyurular bölümünde olup, okuyabilirsiniz. Bunun üzerine, Ocak 2016’da Adalet Bakanlığı, ilgili noterlik dairesiyle olan toplantıda verilen yazılı önerimiz kabul görmüş ve 16.03.2016 tarihinde, tarafımıza gönderilen yazı ile, önerilerimizin değerlendirilmek üzere kayda alındığı ve mevzuat çalışmalarında göz önünde bulundurulacağına dair tarafımıza bildirilmiştir. Türkiye’de yeni noterlik mevzuatında artık Noterler çevirmen tasdiki ve kaydı yapmayacaklar. Çevirmenler 20 Temmuz 2016'dan sonra, faaliyete geçecek bölge adalet mahkemeleri yani eski adıyla İstinaf Mahkemelerine başvurup, yeterlilik dil belgeleri, federasyondaki meslek kaydı, e imza, çevirmen yetki belgesi ve çevirmenlik mesleki sorumluluk sigortası poliçeleri ile başvurup listelenecektir. Bu listelerdeki çevirmenler hiçbir noterin çevirmeni olmayacak, aynı AB ülkelerinde olduğu gibi noterden bağımsız ülkesel yeminli çevirmen sayılacaklardır. Aynı durum yine, TURÇEF Federasyonun yasa çalışmalarında önerdiği gibi, Adli Bilirkişi Çevirmenlik olup, ilgili haberleri Adli Bilirkişi Çevirmenlik ile ilgili haber ve duyurularda okuyabilirsiniz.